VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ AKCIÍ V DŮSLEDKU ZMĚNY JEJICH FORMY

Agrowest a.s., se sídlem Božkovská, Plzeň, IČO 27961958

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ AKCIÍ V DŮSLEDKU ZMĚNY JEJICH FORMY

Představenstvo akciové společnosti
Agrowest a. s.
se sídlem Plzeň, Božkovská 397/15, PSČ 305 41, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1259, identifikační číslo: 279 61 958,
(dále jen „Společnost“)

oznamuje, že podle zákona č. 134/2013 Sb. došlo k 1. lednu 2014 ke změně formy všech kmenových akcií vydaných jako listinné akcie na majitele na listinné akcie na jméno.

Představenstvo společnosti rozhodlo, že na dosavadních akciích na majitele bude vyznačena změna akcie.

Společnost tímto vyzývá akcionáře, kteří jsou vlastníky dosavadních akcií na majitele, aby nejpozději do 30. června 2014 předložili akcie k vyznačení nezbytných údajů v souvislosti se změnou formy dosavadních akcií na majitele na novou formu na jméno.

Místem k předložení akcií je adresa společnosti Agrowest a. s., Božkovská 397/15, Plzeň, a to v pracovní dny od 9.00 do 11.00 hodin po telefonické domluvě na telefonním čísle: 377 183 911.

Akcionáři při výměně předloží originály dosavadních listinných akcií Společnosti nebo hromadných listin je nahrazujících a současně prokáží svoji totožnost a oprávnění jednat v dané věci následovně:

Akcionáři jsou současně s předložením dosavadních akcií na majitele povinni sdělit Společnosti své jméno a bydliště nebo sídlo a číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, pro účely výplaty peněžitých plnění akcionáři.

Akcionář, který je v prodlení s plněním těchto povinností, není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s dosavadními akciemi na majitele, ohledně nichž je v prodlení. Rozhodne-li Společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení s plněním těchto povinností, právo na dividendu k dosavadním akciím na majitele, s nimiž je v prodlení, mu nevznikne.

Aktuální informace

Máme volnou židli
Hledáme zkušeného kolegu či kolegyni v oblasti účetnictví.

Sejdeme se na Hadačce
Po dvou letech se 23. června opět potkáme na tradiční zemědělské výstavě na Hadačce a bude to velký.

Informace pro akcionáře
Informace pro akcionáře.

Více..