OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ AKCIÍ NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE A VÝZVA AKCIONÁŘŮM K ODEVZDÁNÍ AKCIÍ

Představenstvo společnosti
Agrowest a.s.
se sídlem Božkovská 397/15, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, IČO: 27961958,
spisová značka B 1259 vedená u Krajského soudu v Plzni
(dále jen „společnost“)

 

oznamuje, že valná hromada společnosti rozhodla dne 31. října 2016 o přeměně podoby listinných akcií na jméno na zaknihované akcie na jméno. Z rozhodnutí představenstva společnosti se stanoví lhůta, ve které jsou akcionáři povinni odevzdat společnosti dosavadní akcie vydané společností, v souladu s ust. odst. 2 § 529 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

Odevzdání akcií bude probíhat v sídle společnosti Agrowest a.s., Božkovská 397/15, Východní ředměstí, 326 00 Plzeň, a to v pracovní dny od 9.00 do 11.00 hodin po telefonické domluvě na telefonním čísle: 377 183 911, ode dne následujícího po dni zveřejnění tohoto oznámení o přeměně akcií v Obchodním věstníku, tj. od 12. 12. 2016 do 17. 2. 2017. O odevzdání akcií bude na místě podepsán předávací protokol.

Současně s odevzdáním dosavadních akcií je akcionář povinen sdělit společnosti číslo majetkového účtu vedeného centrálním depozitářem (CDCP) spravovaného prostřednictvím účastníka centrálního depozitáře, na který mají být zaevidovány zaknihované akcie (seznam častníků CDCP je k dispozici na adrese www.cdcp.cz). Představenstvo společnosti tímto současně vyzývá akcionáře ke zřízení těchto majetkových účtů.

Pokud akcionář nesdělí při odevzdání dosavadních akcií číslo majetkového účtu vedeného centrálním depozitářem (CDCP), na který mu mají být zaknihované akcie společnosti zaevidovány, určí mu k tomu společnost dodatečnou lhůtu v délce dvou měsíců ode dne devzdání akcií společnosti.

Bude-li akcionář v prodlení s odevzdáním svých akcií, bude mu určena dodatečná lhůta  odevzdání akcií v délce 2 měsíců. Akcie společnosti, které nebudou odevzdány ani  v dodatečné lhůtě, budou prohlášeny za neplatné a společnost prodá zaknihované cenné papíry, které je nahrazují, s odbornou péčí.

 

Agrowest a.s.

představenstvo společnosti

Oznámení o přeměně akcií Agrowest.pdf

Otázky akcionářů zaknihované akcie Agrowest.pdf

Aktuální informace

Máme volnou židli
Hledáme zkušeného kolegu či kolegyni v oblasti účetnictví.

Sejdeme se na Hadačce
Po dvou letech se 23. června opět potkáme na tradiční zemědělské výstavě na Hadačce a bude to velký.

Informace pro akcionáře
Informace pro akcionáře.

Více..