OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE

OZNÁMENÍ O URČENÍ DODATEČNÉ LHŮTY K ODEVZDÁNÍ AKCIÍ

A SDĚLENÍ MAJETKOVÝCH ÚČTŮ

Představenstvo společnosti
Agrowest a.s.
se sídlem Božkovská 397/15, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, IČO: 27961958,
spisová značka B 1259 vedená u Krajského soudu v Plzni
(dále jen „společnost“)

tímto v souladu u st. § 531 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, určuje vlastníkům akcií, kteří jsou v prodlení s odevzdáním listinných akcií, dodatečnou lhůtu pro odevzdání listinných akcií společnosti dle rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 31. října 2016 o přeměně podoby listinných akcií na jméno na zaknihované akcie na jméno.

Odevzdání akcií bude probíhat v sídle společnosti Agrowest a.s., Božkovská 397/15,Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, a to v pracovní dny od 9.00 do 11.00 hodin po telefonické domluvě na telefonním čísle: 377 183 911, po dobu dvou měsíců ode dne následujícího po dni zveřejnění tohoto oznámení o určení dodatečné lhůty k odevzdání akcií a sdělení majetkových účtů v Obchodním věstníku, tj. od 27. 2. 2017 do 27. 4. 2017. O odevzdání akcií bude na místě podepsán předávací protokol.

Akcie společnosti, které nebudou odevzdány ani v dodatečné lhůtě, budou prohlášeny za neplatné a společnost prodá zaknihované cenné papíry, které je nahrazují, s odbornou péčí.

Současně s odevzdáním dosavadních akcií je akcionář povinen sdělit společnosti číslo majetkového účtu vedeného centrálním depozitářem (CDCP) spravovaného prostřednictvím účastníka centrálního depozitáře, na který mají být zaevidovány zaknihované akcie (seznam účastníků CDCP je k dispozici na adrese www.cdcp.cz). Představenstvo společnosti tímto
současně vyzývá akcionáře ke zřízení těchto majetkových účtů.

Pokud akcionář nesdělí při odevzdání dosavadních akcií číslo majetkového účtu vedeného centrálním depozitářem (CDCP), na který mu mají být zaknihované akcie společnosti zaevidovány, určí mu k tomu společnost dodatečnou lhůtu v délce dvou měsíců ode dne odevzdání akcií společnosti.


Agrowest a.s.
představenstvo společnosti

 

Dokument ke stažení v  pdf.

Aktuální informace

Máme volnou židli
Hledáme zkušeného kolegu či kolegyni v oblasti účetnictví.

Sejdeme se na Hadačce
Po dvou letech se 23. června opět potkáme na tradiční zemědělské výstavě na Hadačce a bude to velký.

Informace pro akcionáře
Informace pro akcionáře.

Více..