OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti

Agrowest a. s.,

se sídlem Plzeň, Božkovská 397/15, PSČ 305 41, IČ 27961958,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,

odd. B, vložka 1259 (dále jen Agrowest a. s.)

tímto oznamuje konání řádné valné hromady,

která se bude konat dne 30. 6. 2014 ve 13.30 hodin, v sídle společnosti Agrowest a. s.

 

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, roční účetní závěrka společnosti za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku

3. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, roční účetní závěrky společnosti za rok 2013 a rozdělení zisku

4. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, vyjádření k roční účetní závěrce za rok 2013 a seznámení s výrokem auditora

5. Schválení smlouvy o výkonu funkce

6. Určení auditora k ověření účetní závěrky

7. Změna stanov společnosti

8. Závěr

 

Prezence akcionářů

Prezence akcionářů bude zahájena ve 13.00 hod. v místě konání valné hromady. Práva spojená s akciemi společnosti je oprávněn vykonávat ten, kdo akcie společnosti předloží. Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – fyzická osoba platným průkazem totožnosti. Akcionář – fyzická osoba vykonává svá práva osobně nebo v zastoupení.

Akcionář – právnická osoba se prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, případně ověřenou fotokopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku. Akcionář – právnická osoba vykonává svá práva prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení.

 

Návrhy usnesení k bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 1 pořadu

(Volba orgánů valné hromady)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Ladislava Drástala, zapisovatelkou Irenu Drábečkovou, ověřovateli zápisu Lucii Bezděkovou a Václava Ježka a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) Janu Janouškovou.

Zdůvodnění:

Návrh představenstva na obsazení orgánů valné hromady navazuje na dosavadní praxi společnosti.

 

K bodu 2 pořadu

(Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, roční účetní závěrka společnosti za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku)

Akcionářům bude přednesena zpráva představenstva:

- o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti

- o roční účetní závěrce za rok 2013

- o návrhu na rozdělení zisku za rok 2013

O této souhrnné zprávě představenstva k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

 

K bodu 3 pořadu

(Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, roční účetní závěrky společnosti za rok 2013 a rozdělení zisku)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku společnosti za rok 2013.

Odůvodnění:

Společnost je povinna sestavovat účetní závěrku a představenstvo ji předkládá ke schválení valné hromadě.

 

Hlavní údaje roční účetní závěrky společnosti za rok 2013 (v tis. Kč):

aktiva celkem – netto

275 761

pasiva celkem

275 761

oběžná aktiva – netto

196 349

vlastní kapitál

134 135

tržby

394 552

cizí zdroje

140 931

provozní výsledek hospodaření

2 269

výsledek hospodaření před zdaněním

1 493

 

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku po zdanění ve výši 1 569 136,14 Kč takto:

- výplata dividend 517 508,40 Kč

- do nerozděleného zisku minulých let 1 051 627,74 Kč

Odůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží valné hromadě společnosti.

 

K bodu 4 pořadu

(Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, vyjádření k roční účetní závěrce za rok 2013 a seznámení s výrokem auditora)

O zprávě dozorčí rady k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

 

K bodu 5 pořadu

(Schválení smlouvy o výkonu funkce)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a Ing. Václavem Zrostlíkem, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Odůvodnění:

Představenstvo vychází u navrhované smlouvy o výkonu funkce ze standardního vzoru včetně výše odměny a respektuje dosavadní praxi společnosti.

 

K bodu 6 pořadu

(Určení auditora k ověření účetní závěrky)

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o určení auditora společnosti Agrowest a. s. - společnost MARK AUDIT CONSULTING, s. r. o., Plzeň.

Odůvodnění:

Rozhodnutí o určení auditora náleží do působnosti valné hromady.

 

K bodu 7 pořadu

(Změna stanov společnosti)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje nové znění stanov. Společnost se podřizuje režimu zákona č. 90/2012 Sb. ZOK jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5.

Odůvodnění:

Stanovy společnosti musí být uvedeny do souladu se ZOK. S ohledem na rozsah není návrh stanov součástí pozvánky a je k dispozici v sídle společnosti.

 

Konečná účetní závěrka společnosti a návrh změny stanov je pro akcionáře k dispozici v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 30 dní před dnem konání valné hromady.

 

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.  

Aktuální informace

Máme volnou židli
Hledáme zkušeného kolegu či kolegyni v oblasti účetnictví.

Sejdeme se na Hadačce
Po dvou letech se 23. června opět potkáme na tradiční zemědělské výstavě na Hadačce a bude to velký.

Informace pro akcionáře
Informace pro akcionáře.

Více..